Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nabídka modliteb pro různé situace

30. 3. 2009

Nabídka modliteb pro různé situace

Na počátku modlitby

Otevři, Bože, má ústa, ať chválím tvé svaté jméno, očisti mé srdce a zbav mé povrchních, špatných a nevhodných myšlenek. Dej světlo mému rozumu a sílu mé vůli, ať se modlím důstojně, pozorně a zbožně, abych dosáhl u tebe vyslyšení.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
 


 

Za představitele církve

Dobrý Otče, přijmi naše prosby za naše duchovní otce. Pronikni jejich srdce milosti Ducha svatého, opravdovosti a láskou, aby se Ti stále více podobali. Ať posvěcují sebe i nás, ať nás vedou k tobě, ať vždy u nás naleznou pomoc a pochopení.
 

Za duchovní povolání

Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stalí rybáři lidí. Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže a učiň z nich své učedníky. Vlož do jejich srdce touhu po vykoupeni všeho lidstva, s níž denně obnovuješ na našich oltářích oběť kříže. Pane, jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás, otevři jim všechny kraje, kde tolik lidí usilovně hledá světlo pravdy a teplo lásky. Ať poslušní tvého povolání pokračují v tvém díle spásy na zemi, vytvářejí tvé tajemné tělo, to je církev, a stanou se solí země a světlem světa. Pane, dej také mnoha ženám účast na povolání, které pramení z tvé lásky. Ať jsou čisté a velkodušné. Dej jim touhu po dokonalosti, k níž vybízí evangelium, a přiveď je k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností své lásky daly do služeb církve a trpících a nemocných lidí.

 

Za církev

Bože, prosíme tě za církev tvého Syna Ježíše Krista. Dej, ať zůstane věrná svěřenému posláni. Dej, ať s lidstvem prožívá jeho osudy, ať je kvasem a duší lidské společnosti, aby ji neustále obnovovala v Kristu a proměňovala v jednu rodinu dětí Božích.
 

 

 

Za lásku k bližnímu

Pomoz mi, Pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností, i když se dočkám neupřímnosti u těch, kterým jsem důvěřoval, když mě opouštějí ti, na které jsem spoléhal. Nauč mě, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také o štěstí druhých. Dej, abych uměl skrývat bolest a těžkosti svého srdce. Nauč mě prožívat utrpení k vlastnímu zdokonalení. Ať nezatrpknu a nestane se ze mě sobec, ať nikoho nepohorším. Doprovázej mě v své milosti, abych vytrval v dobrém.
 

Oddanost ke službě Bohu

Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, nauč
nás pravé velkomyslnosti.
Nauč nás tobě sloužit, jak to právem zasluhuješ.
Ať dáváme a nepočítáme,
ať bojujeme a nedbáme ran
ať pracujeme a nehledáme odpočinek,
ať se obětujeme a nečekáme jinou odměnu

kromě vědomí, že jsme splnili tvou vůli.
                                  Sv. Ignác z Loyoly

Za kněze

Děkuji ti, Pane, za kněze, který je mezi námi.
Je to tvá vůle.
Pomoz mi jej přijmout takového, jaký je.
Dej, ať zvěstuje tvé slovo, když je to vhod či nevhod, bez bázně před lidmi a bez stranictví,
v neustálé službě tvé pravdě a tvému pokoji. Pomáhej mu, aby nám tvé učení přibližoval i svým životem.
Dej mu fantazii a dobré nápady,
aby nás posiloval v jednotě víry a lásky.
Dej, ať je tu pro nás všechny,
ale ať není zklamán ve svém očekávání naší spolupráce.

 

Modlitba k Duchu svatému
před svatou zpovědí

Přijď , Duchu pravdy.
Buď v mém srdci a na mých rtech!
Dej mi své světlo,
abych poznal a uznal svůj hřích
a bez vytáček se z něho vyznal.

Naplň mě svým pokojem
a do mého srdce vlej radost z odpuštěni.

Dej mi sílu následovat Ježíše Krista,
který je cesta, pravda a život. Amen.

 

Modlitba lítosti

Otče, zhřešil jsem proti tobě a svým bratřím.
Učinil jsem to, co je v tvých očích zlé.
Ve své velké lásce zahlaď můj hřích.

Ty nechceš smrt hříšníka.
Poslal jsi Ježíše,
svého syna, našeho Spasitele,
aby se hříšník obrátil a aby žil.
Narodil se z Panny Marie,
zemřel a byl vzkříšen, sesílá na nás Ducha,
který nás vysvobozuje z hříchu
a proměňuje naše srdce kamenné
v srdce z masa, které se podobá jeho Srdci.

Přijmi dnes mé pokání.
Očisti mne od mého hříchu. Obnov mne skrze svou něhu. Dej mí sílu žít podle tvé lásky s mými bratry ve věrnosti,
pokoji a radosti z tvého odpuštění
Amen!

 

K Duchu svatému

Duchu svatý, jsi duše mé duše:
Klaním se ti.
Osvěcuj mne, veď mne,
posiluj mne a utěšuj.
Říkej mi, co mám dělat,
a přikazuj mi, abych to udělal.
Slibuji, že se ti podřídím ve všem,
oč mne požádáš,
a že přijmu vše,
co se z tvého dovolení bude dít.
Jen mi ukazuj, co je tvá vůle.

Duchu Stvořiteli, obnov mě.
Duchu lásky, dej mi věrnost.
Duchu pravdy, vzdal ode mě lež a pokrytectví.
Duchu moudrosti, doveď mě k pravému poznáni.
Duchu světla, rozjasni mě.
Duchu, který všechno oživuješ a všemu dáváš pohyb.
Duchu pokoje, obnov tento svět.

 

Když působíme hodně mezi lidmi

Pane, vím, že na mě dnes čeká spousta lidí.
Čekají na mou trpělivost, na mou radu,
moje slovo, telefonát, dopis.
Počítají s tím, že mám čas a dostatek sil.
Hledají otevřené dveře,
chvíli pro rozhovor.
Očekávají, že s nimi ponesu jejich břímě.

Pane, prosím tě, vydrž to se mnou,
abych to já mohl vydržet s jinými.
Chtěl bych nechat všechny osudy,
utrpení, starosti, obavy,
zlobu, pochybnosti, selháni
vstoupit do svého srdce jako milé hosty.
Vím, že můj život bude o to těžší.
Pomoz, ať je opravdovější!

Přijmi všechny, kteří dnes přijdou,
každého zvlášť, takového,
jaký byl, je a bude,
s jeho břemenem
a s mým břemenem k tomu!

 

Když ztrácíme trpělivost

Pane, vždyť jsem řekl:
Nakládej se mnou podle své vůle!
Ale vzal jsem své slovo
vždycky zase zpátky.
Nadšeně jsem ti řekl celou větu.
Ted vidím,
že ji musím den co den znovu slabikovat.

Dej mi trpělivost,
abych vydržel toto napětí
mezi tebou a sebou,
stejně jako napětí mezi tím,
čím bych podle tvých plánů měl být,
a tím, čím ve skutečnosti jsem.

Vytrhni mě z nebezpečného hloubání.
Nechci odkrývat tvá tajemství
a pro rozpory, které mě souží,
nechci hledat vysvětlení.
Sám nemohu nic.
Pomoz mi!


 


Ráno

Pane, děkuji ti za tento nový den.
Jen ty sám víš, co přinese.
Přijímám ho z tvých rukou,
hodinu za hodinou.
Dej mi trpělivost,
smysl pro skutečnost,
odvahu k malým krokům!

Prosím tě,
abych se aspoň tu a tam osvobodil
od povinností a příkazů,
abych měl čas pro ty, kteří potřebují někoho,
kdo by je potěšil.

Dej, ať je pro mě tento den jako pole,
které mám rozorat pluhem.
Do brázd chci zasít lásku.

Nezapomeň,
že čas od času potřebuji pár přátel,
kteří se s účasti zeptají,
jak se mi daří.

 

Ve dne

Zůstaň s námi, Pane,
neboť den se skláni a nastává večer.
Zůstaň s námi a se všemi lidmi!
Zůstaň s námi na sklonku dne,
na sklonku života, na sklonku světa!

Zůstaň s námi
se svou milostí a dobrotou,
se svým slovem a svátostmi,
se svou útěchou a požehnáním

Zůstaň s námi,
až na nás přijde noc tísné a strachu,
noc pochybností a pokušení,
noc hořké smrti!

Zůstaň s námi
a se všemi svými dětmi
teď i navždycky!

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­V noci

Prosím tě za všechny,
kteří den zakončili hádkou.
Ukaž nám všem
cestu k pokoji na této zemi.

Prosím tě za všechny,
kteří teď pracují, za všechny,
kteří jsou na silnicích,
za všechny, kteří bdí v nemocnicích.

Prosím tě za všechny,
kteří nemohou usnout,
za nemocné a sklíčené,
za opuštěné a uvězněné.

Bože, ty bdíš s bdícími.
Ty jsi spánek spících
a život umírajících.

 

V neděli

Pane, ať je tato neděle dnem naděje,
radosti a diků.
Dej mi pevnou víru,
že od Velikonoc se všechno změnilo.

Dej radost smutným,
útěchu sklíčeným,
jistotu zbloudilým.
Tvé slovo je světlo.
Mluv k nám!
Děkuji ti,
že jsi svého Syna vzkřísil z mrtvých.
Za budoucnost, kterou jsi mi daroval.

Děkuji za drahého člověka,
který při mě stojí,
pomáhá mi nést má břemena,
sdílí mé myšlenky,
který mě utěšuje
a je se mnou šťastný.

Dej, ať poděkuji tím,
že lásku tvého Syna předám dál


 

Radost srdce

Můj Bože, na co jsem to jen myslel,
když jsem nemyslel na tebe?
Co to zaplnilo mou hlavu,
že jsem na tebe zapomněl?
Co jsem to miloval,
když jsem nemiloval tebe?

Můj Bože a Spasiteli,
jen ty sám se máš napříště stát
předmětem mých myšlenek.
Už nikdy nechci svého ducha obrátit
k myšlenkám, které se ti příčí.
Má paměť mi nesmi po všechny dny života
dát zapomenout na tvou nesmírnou dobrotu, kterou jsi mi tak láskyplně dokazoval.
Buď radostí mého srdce, blahem mého života. Pane, stvořil jsi mě pro sebe,
abych se navěky radoval
z tvé nekonečné slávy.
(sv. František Saleský)


 


Sebepřijetí

Pane, dnes večer tě prosím, abys mě zbavil
jednou provždy starosti o to, jak vypadám.

Odpusť, že jsem se příliš zabýval tím,
jaký vzbuzuji dojem,
jak na lidi působím,
co si o mně myslí a co o mně říkají.

Odpusť mi, že jsem se chtěl podobat jiným a zapomínal jsem být sám sebou,
že jsem jim záviděl jejich dobré vlastnosti
a zapomínal jsem rozvíjet ty své.

Odpusť mi čas,
po který jsem hrál svou postavu,
a promarněný čas, který jsem mohl využít
a vytvořit ze sebe osobnost.

Dej, aby naopak ve mně zemřel ten cizinec,
kterým jsem byl, abych se konečn8 mohl narodit sám sobě.
Protože nenaleznu sebe, Pane, když odmítnu
ustoupit do pozadí.

Dej, ať druhé přijímám takové, jací jsou,
a nikdy ať je nechci změnit ke svému obrazu,
ale k obrazu tvému.
A konečné mi dej odvahu, abych se jim dával,
abych je obohatil sebou.

Dej, ať se otevřu všem,
abych byl jimi bohatší.
A pak budeš moci, Pane, s nimi
přijít ke mně jako ke svému příteli.
A ty, skrze svého Ducha, nedostižného umělce, vymodeluješ z mé hlíny, která je ti k dispozici, dítě
podle přáni svého otce a já budu tvým

synem a bratrem svým bratřím.

Mladí lidé před Bohem

Bože, ty jsi veliký,
velké je tajemství života, kterým naplňuješ svět.
My jsme dílo tvých rukou
a za všechno děkujeme tvé lásce.
Celým svým životem
Ti chceme vzdát díky.
Vyznáváme před tebou,
že životem, také našim mladým životem,
otřásají problémy, utrpení
a také hořká zkušenost hříchu.
Ale ty nás nenecháš samotné.
Poslal jsi k nám svého syna Ježíše,
který miloval život,
lidi, které potkával,
a léčil jejich tělo a srdce.
V něm poznáváme cestu,
která vede do života,
do života pravdivého, plného:
do tvého života, Bože.
V něho důvěřujeme.
A cesta je tato:
nežít jako sobci, uzavření do sebe,
ale podle Ježíšova příkladu
a v hlubokém přátelství s ním
žít otevřeni pro tebe, Otče,
a otevřeni pro druhé
půjdeme společně podle tvého slova.

Plni úžasu objevujeme každý den,
že ty, Bože,
nám otevíráš cestu nového života v Ježíši,
dáváš nám světlo a sílu,
abychom věřili, že náš malý život
přese všechno
je součástí nesmírného plánu lásky.
Bože, ty jsi dobrý.


 


 


 


Modlitba mladého člověka

Pane, chci vědět, kdo jsem
a co opravdu dovedu.
Chci si důvěřovat, nechci se při hledáni sebe sama
přizpůsobit idolu.
Chci být osobností,
individuem, bytostí,
která je schopna také tvořit.
Pane, už toho mám dost, stále se za něčím otáčet a civět na klamné obrazy.
Učiň ze mne člověka, který jde rovně,
abych viděl jen tu cestu, kterou mi ty ukazuješ.


 

 


 

V pokušení

Svatý Michaeli archanděle, chraň nás v boji! Proti zlobě a úkladům ďábla budiž nám záštitou. "Ať ho pokárá Bůh", pokorně prosíme. A ty, kníže vojska nebeského, svrhni satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do propasti pekelné. Amen.

 

Za snoubence

Bože, nebeský Otče, ty víš, jak se snažím najit své místo v životě. Jestli mě voláš do manželství, prosím tě: Osvěť mě, abych rozvážně usuzoval a správně rozhodoval. Ať nehledím na krásu, na bohatství nebo na jiné hmotné výhody. Ať raději přihlížím k zdraví duše i těla, ale především ať hledám oddanost Bohu a ušlechtilost srdce. Nedopusť, aby v mém budoucím manželství byla ohrožena moje víra a spása mých děti. Bože, žehnej nám dvěma, i když se snad ještě neznáme. Přeješ-li si, abychom jednou byli tvoji, veď nás už nyní po tvých cestách.

Mezi pochybnostmi a zoufalstvím

Pane, nauč mě pravé velkorysosti! Dej, abych bojoval bez ohledu na zraněni, abych dával bez účtováni. Nech mě radostné žit v tvé milosti. Nedej, aby mé pochybnosti o tvé dobrotě vyústily v beznaděj! Osvoboď mě od strachu o sebe samého! Dej mí víru ve tvou velikost. Pomoz mi, ať bez zaváhání přijmu to, ca nedokážu pochopit: myšlenky, plány, dopuštění. A jestliže z tisíce nebo desetitisíce lidí, které mi během života nějakým způsobem svěříš, se třeba jen hrstka bude viditelně držet víry a lásky, ať tě za takový dar chválím a velebím. Pane, chci věřit, že tvé cesty jsou nejen tajemné, ale i smysluplné. Neodejmi mi svou lásku ke mně. Sešleš-li trápení, učiň mě skrze ně když už ne utěšitelem, tak aspoň služebníkem zarmoucených! Osvoboď mě ode mne samého, abych byl vždycky k dispozici, když mě potřebuji jiní!

 

V čase zármutku - zklamání

Pane Ježíši, pojď se mnou, jak jsi šel s učedníky do Emauz.
Putovali smutně po cestě, která vedla od kříže. Potkali tě a nepoznali.
Tvá slova je změnila. Poznali tě, když jsi jim lámal chléb.
Připomeň mi to zvláště ve chvílích, když jsem smutný a již nemohu dál.
Připomeň mi, že žiješ, a dej, abych šel s tebou dále po tvé cestě

.

 


Čtvrthodinka před Nejsvětější svátostí

Podle textu Antonína Maria Clareta (1807-1870). Autor v nich nechává mluvit Ježíše ke čtenáři - jako učitel duchovního života. Svatý Claret učí přesně to, co Matka Tereza naléhavě doporučuje a o čem také jednala biskupská synoda v souvislosti s laickou spiritualitou.

Není nutné mnoho vědět, aby ses mi líbil - stačí, že mě velmi miluješ. Takže zde se mnou mluv tak, jako bys mluvil se svým nejlepším přítelem.

Chceš mě za někoho o něco prosit?

Řekni mi jeho jméno a potom mi pověz, co chceš, abych teď pro něho udělal. Vypros si mnoho - neváhej prosit.
Mluv ke mně jednoduše a upřímně o chudých, které chceš utěšovat, o nemocných, které vidíš trpět, o zbloudilých, které toužíš vrátit na správnou cestu. Řekni mi o každém alespoň slovo.

A potřebuješ nějakou milost pro sebe?

Jestli chceš, napiš mi něco jako listinu se vším, co potřebuješ. Přijď a přečti ji v mé přítomnosti. Řekni mi otevřeně, že jsi snad pyšný, sobecký, nestálý, nedbalý ...
A potom mě popros, abych ti přišel na pomoc zbavit se toho všeho s větším nebo menším úsilím, tak, jak chceš.
Nestyď se! Je mnoho spravedlivých, mnoho svatých v nebi, kteří měli přesné ty stejné chyby. Ale oni se pokorně modlili... a později se od hříchu osvobodili.
A neváhej také prosit o své zdraví, jakož o šťastné dokončení své práce, obchodů nebo studií.
To vše ti mohu dát a tobě dám. A přeji si, abys mě o to prosil, jestliže to není proti tvé svatosti, ale pro ni a její podporu. Co potřebuješ zrovna dnes? Co pro tebe mohu udělat? Kdybys věděl, jak si přeji ti pomoci !

Máš právě nějaký plán?

Vyprávěj mi ho. Čím se zabýváš? Na co myslíš? Co si přeješ? Co mohu udělat pro tvého bratra co pro tvoji sestru, co pro tvoje přátele, pro tvoji rodinu, pro tvé představené? Co pro ně chceš udělat?
A co já: Nepřeješ si, abych byl veleben? Nechtěl bys udělat něco dobrého pro své přátele, které máš velmi rád a kteří možná žiji bez myšlenky na mě? Řekni mi: Co budí dnes hlavně tvoji ozornost? Co si toužebně přeješ? Co děláš pro to, abys toho docílil?
Řekni mi to, když se ti něco nepovede, a já ti povím důvod tvého neúspěchu. Nechceš si mě získat pro sebe?
Jsem Pán srdcí a s mírným násilím je přivedu tam, kam chci, aniž bych narušil jejich volnost.

Cítíš se snad smutný nebo máš špatnou náladu?

Pověz mi ve všech detailech, proč jsi smutný? Kdo té zranil? Kdo urazil tvoji sebelásku? Kdo tebou opovrhoval?
Řekni mi všechno a brzy se dostaneš tak daleko, že mi řekneš, že podle mého příkladu všechno odpustíš, všechno zapomeneš. Jako odplatu přijmeš moje utěšující požehnání.
Máš strach? Cítíš ve své duši neurčitou zádumčivost, která je sice neoprávněná, ale přesto ti nepřestává rozedírat tvé srdce? Vrhni se mé prozřetelnosti do rukou! Jsem u tebe. na tvé straně. Vidím všechno, slyším všechno a ani na okamžik tě neopustím.
Cítíš odpor u lidi, kteří tě dříve měli rádi, kteří teď na tebe zapomněli a oddálili se od tebe, a to bez nejmenšího důvodu?
Pros za ně a já je přivedu zpět na tvou stranu, jestliže nebudou překážkou na cestě k tvé svatosti.

Nechceš mi sdělit nějakou radost?

Proč se mi nesvěříš, jsem přece tvůj přítel. Pověz mi, co od poslední návštěvy u mne utěšilo tvoje srdce, co tě přivedlo k smíchu. Třeba jsi zažil příjemné překvapení. Možná že jsi obdržel radostné zprávy, dopis, znamení náklonnosti. Možná že jsi překonal nějakou těžkost a dostal ses z beznadějné situace. To vše je moje zásluha. Jednoduše mi řekni: Děkuji, můj Otče.

Nechceš mi něco slíbit?

Čtu si v hlubině tvého srdce. Člověk se dá lehce oklamat, ale Bůh ne. Takže se mnou mluv zcela upřímně.
Rozhodl ses už nehřešit, zříci se toho předmětu, který ti škodí, už nečíst tu knihu, která dráždila tvou představivost, už se nestýkat s člověkem, který zmátl mír tvé duše?
Budeš k tomu jinému člověku, na kterého ses dosud díval jako na nepřítele a který tebou opovrhl, zase mírný, laskavý a ochotný?
Dobře, běž zase zpět k svému obvyklému zaměstnání. K své práci, ke své rodině, ke svému studiu.
Ale nezapomeň tu čtvrthodinku, kterou jsme zde oba strávili.
Zachovej si, pokud je ti to možno, mlčeni, skromnost, vnitřní koncentraci a lásku k bližnímu. Miluj mou matku, která je také Matkou tvojí. A přijď zase se srdcem, které je ještě více naplněno láskou a které se ještě více obětovalo mému duchu.
Potom najdeš v mém srdci každý den novou lásku, nové dobrodiní, nové útěchy.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář